Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor Elektrotechnika

        na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU. 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- skúsenosti s riešením projektov v rámci grantových schém,

- špecializácia na mikrovlnnú techniku a antény, rádiokomunikačné systémy a trasy,  

- znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu: od 1.11.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,-  €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor Informatika  

        na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.15 Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- prax v odbore so zameraním na architektúry mobilných sietí 4. a 5. generácie,

 projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí a digitálne komunikačné systémy,

- aplikácia inovatívnych metód výučby v pedagogickej praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na zahraničných konferenciách,

- účasť na výskumných projektoch,  

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu: od 1.11.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,-  €

 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na  FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií na habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.

 

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na FEI STU, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do  15. októbra 2020 na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.      

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

V Bratislave,  29.9.2020