Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Kybernetika na                                                                     Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul  docent v študijnom odbore Kybernetika  (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 4 roky praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti : senzorické  systémy a  aktuátory,  priemyselné a automobilové     komunikačné  systémy,  projektovanie  mechatronických  systémov a priemysel 4.0

- znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,

- organizačné schopnosti ( vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií ).

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.182,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Elektrotechnika na                                                                  Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul  docent alebo vedecký kvalifikačný stupeň IIa v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 20 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na oblasť výskumu nanokryštalických materiálov a ocelí pre priemyselné aplikácie a ich radiačné zaťaženie a odolnosť,

- znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.455,-   € 

 

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor  Elektrotechnika na                                                               Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

 - vedecko-pedagogický titul  docent alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.31 Jadrová energetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 9 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na oblasť reaktorovej fyziky, metód simulovania transportu neutrónov,  spracovania jadrových dát, na oblasť jadrových palív a rádioaktívnych materiálov v jadrovej energetike,

- znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2021

Ponúkaný plat (tarifný):  1.261,-   € 

 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie  Kritérií  na  habilitácie  docentov  a vymenovanie  profesorov  na   FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií na  habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora a docenta docenta

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do   2. februára 2021  na adresu:  FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

 

 

 

V Bratislave, 18.1.2021