Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                    na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,

- vedenie projektov vedecko-výskumnej činnosti,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety so zameraním na aplikovanú elektroenergetiku, trh s elektrinou, základy modelovania v elektroenergetike, teóriu odboru elektroenergetika v doktorandskom štúdiu,  

- organizačné schopnosti (vedenie tvorivého kolektívu, organizácia konferencií a iných vedeckých podujatí),

- manažérske a riadiace schopnosti,  

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.455,-  €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                    na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,

- vedenie projektov vedecko-výskumnej činnosti,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety so zameraním na svetelné zdroje a predradníky, svetelnú techniku, elektrické inštalácie, svietidlá, teóriu odboru elektroenergetika v doktorandskom štúdiu,  

- organizačné schopnosti (vedenie tvorivého kolektívu, organizácia konferencií a iných vedeckých podujatí),

- manažérske a riadiace schopnosti,  

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.455,-  €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

  

  • 1 funkčného miesta profesora pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                    na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady:                                                     

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe vo vedení prednášok a výskumných kolektívov pri riešení grantových výskumných úloh,

- skúsenosti s riešením a vedením projektov v rámci medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na výskum organických materiálov pre využitie v elektronických prvkoch a obvodoch,  

- znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.389,-  €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

  

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor Elektrotechnika                                                                       na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe vo vedení prednášok a cvičení,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na oblasť diagnostiky a modelovania polovodičových štruktúr a prvkov, rozvoja elektrických diagnostických metód a postupov na identifikáciu porúch,  

- znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.10.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,-  €

 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na  FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

 

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora a docenta.

 

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na FEI STU, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 17. septembra 2020 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.      

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.         

  

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

V Bratislave, 25.8.2020