Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :


  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor2.54 Meracia technika  na  Ústav elektrotechniky  FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom   5.2.54 Meracia technika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- minimálne  5 rokov praxe v odbore,

- publikačná činnosť v odbore,

- zameranie na predmety  z oblasti meracej techniky,

- skúsenosti z vedenia projektov,

- aktívna znalosť svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.9.2018 

Ponúkaný plat (tarifný):  951,- €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný  tarifný  plat  neobsahuje  osobný  príplatok   podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.  


  • 1 funkčného miesta docenta  viazaného na študijný odbor2.7 Kybernetika  na  Ústav robotiky a kybernetiky  FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- prax  v odbore minimálne 7 rokov,

- znalosti z oblasti kybernetiky, robotiky a umelej inteligencie,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,

- aktívna znalosť anglického jazyka.  

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.7.2018, prípadne podľa dohody.                                                                

Ponúkaný plat (tarifný):   985,50 €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov    pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.   


  • 1 funkčného miesta docenta  viazaného na študijný odbor  2.9  Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :                                                                                                           

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                                                              

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Rýchle algoritmy a Logika,                                                                                

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,                   

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2018, prípadne podľa dohody. 

Ponúkaný plat (tarifný):  885,-  €

Poznámka: uvedený  tabuľkový  základný  tarifný  plat  neobsahuje  osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.  


  • 1 funkčného miesta docenta  viazaného na študijný odbor  2.9  Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :                                                                                                            

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.9 Aplikovaná informatika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Softvérové inžinierstvo, Spoločenské, morálne a právne súvislosti vývoja informačných systémov a Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu     praxe,                                                                           

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,                  

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.9.2018, prípadne podľa dohody.

Ponúkaný plat (tarifný):  885,- €

Poznámka: uvedený tabuľkový  základný   tarifný  plat  neobsahuje  osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.

 

Všeobecné predpoklady a iné kritériá :

-  splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

                                                           

Význam predpokladov pri rozhodovaní :

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.                                           

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov na FEI STU,   čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do  13. júna 2018 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.           

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.    

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

                      dekan

 

                                                                         

 

 

 

V Bratislave,    17.5.2018