Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :  • 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor 5.2.16 Mechatronika                                        na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.  

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika alebo 5.2.14 Automatizácia.

Ďalšie kritériá :

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore

- vedenie projektov vedecko-výskumnej činnosti,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých  časopisoch a na významných medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti modelovania a riadenia mechatronických systémov

  a pokročilých metód riadenia dynamických systémov,

- znalosť anglického jazyka a ďalších dvoch svetových jazykov,

- organizačné schopnosti ( vedenie tvorivého kolektívu, organizácia konferencií

  a odborných podujatí ).

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.11.2018

 Ponúkaný plat (tarifný):  1.100,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  • 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor 5.2.16 Mechatronika
    na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :  

 - vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika alebo 5.2.14  Automatizácia

Ďalšie kritériá :

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- vedenie projektov vedecko-výskumnej činnosti,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých  časopisoch a na  medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti optimalizácie a oblasti modelovania a riadenia dynamických systémov,

-  znalosť anglického jazyka,

-  organizačné schopnosti ( vedenie tvorivého kolektívu, organizácia konferencií  a iných vedeckých  a odborných      podujatí ).

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.11.2018

 Ponúkaný plat (tarifný):  1.100,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  • 1 funkčného miesta  docenta viazaného na študijný odbor 5.2.16 Mechatronika                                           na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  5.2.14 Automatizácia, prípadne v príbuznom  študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých  časopisoch a na  medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti  senzorické systémy a aktuátory, priemyselné a automobilové komunikačné systémy, projektovanie mechatronických systémov a priemysel  4.0,

-  znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,

-  organizačné schopnosti ( vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií  ).

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.11.2018

 Ponúkaný plat (tarifný):    951,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  • 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor  9.2.9  Aplikovaná  informatika                        na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU. 

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore  9.2.9  Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

- odborná prax minimálne 10 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Návrh a kryptoanalýza šifier, Úvod do počítačovej bezpečnosti a 

  Programovanie 2, 

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky, 

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,

- aktívna publikačná činnosť,

- znalosť jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.11.2018

Ponúkaný plat (tarifný):    1.020,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  • 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor  9.2.9  Aplikovaná informatika                        na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady :    

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  9.1.9  Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore. 

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1 – I, Matematika 2 – I, Matematika pre inžinierske štúdium, 

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,  

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.12.2018

Ponúkaný plat (tarifný):  885,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  • 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor 9.2.7 Kybernetika                                              na  Ústav robotiky a kybernetiky  FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady :  

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom    odbore.

Ďalšie kritériá :

- prax  v odbore minimálne 12 rokov,

- znalosti z oblasti kybernetiky, robotiky a umelej inteligencie,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,

- aktívna znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.11.2018, prípadne podľa dohody.

Ponúkaný plat (tarifný):   1.138,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 Všeobecné predpoklady a iné kritériá :

- splnenie  Kritérií  habilitácie  profesorov a docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

 

 Význam predpokladov pri rozhodovaní :

- splnenie platných Kritérií habilitácie profesorov a  docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora a docenta.

Podmienky podania prihlášky

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie profesorov a docentov na FEI STU,   čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do  12. októbra 2018  na adresu: FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.  

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.  

 

  

                                                                                                   prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                                      d e k a n

 

 v Bratislave,    21.9.2018