Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  - 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na  Ústav robotiky a kybernetiky  FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom  9.2.7 Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- znalosti z oblasti: kybernetiky, robotiky a umelej inteligencie,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.3.2018

 

 - 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor 5.2.16 Mechatronika  na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore 5.2.16  Mechatronika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- vedenie projektov vedecko-výskumnej činnosti,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých karentovaných časopisoch a na medzinárodných konferenciách,

- schopnosť vyučovať predmety z oblasti mechaniky: modelovanie mechanických a multifyzikálnych systémov a metódy konečných  prvkov,

- znalosť anglického jazyka,

- organizačné schopnosti (vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií).  

Predpokladaný termín nástupu:  od 1.3.2018

 

- 1 funkčného miesta  docenta  viazaného na študijný odbor  5.2.30 Elektroenergetika na  Ústav  elektroenergetiky a aplikovanej  elektrotechniky FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore  5.2.30 Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných vedeckých konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety študijného programu Elektrotechnika a Elektroenergetika so zameraním na Bezpečnosť elektrických zariadení, Elektrotechnické materiály, Technológie v elektroenergetike,

- vedenie záverečných bakalárskych  a diplomových prác z oblasti  elektrotechniky a elektroenergetiky, 

- skúsenosť s riešením vedecko-výskumných projektov,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.3.2018

 

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

-  splnenie Kritérií  na vymenovanie  profesorov a docentov na  FEI STU, schválených vo vedeckej rade  STU 3.6.2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie kvalifikačných predpokladov na  profesorov a docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora a docenta.

Podmienky podania prihlášky

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 13. februára 2018 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.         

dekan                             

 

V Bratislave,  23.1.2018