Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 v súlade § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

- 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Algoritmizácia a programovanie, Modelovanie a simulácia udalostných systémov, Vývoj softvérových aplikácií, Architektúra softvérových systémov, Projektovanie databázových systémov a Analýza a syntéza udalostných systémov,
 • záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
 • schonosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • výskumná činnosť v oblasti Petriho sieti.

Predpokladaný termín nástupu:  1. 6. 2015

- 1 funkčného miesta profesora viazaného na študijný odbor Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť v odbore Elektrotechnika a Elektroenergetika na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
 • skúsenosti s vedením vedecko-výskumných projektov a úspešná účasť na ich riešení,
 • schonosť vyučovať predmety v študijnom programe Elektrotechnika a odbore Elektroenergetika so zameraním na Elektrotechnické materiály, Výrobné procesy v elektroenergetike, Diagnostika izolačných systémov a Obnoviteľné zdroje energie so zameraním na FV systémy,
 • viesť záverečné a diplomové práce v odboroch Elektroenergetika, Elektrotechnika,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • vedenie doktorandov v rámci PhD štúdia,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • splnenie Kritérií na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo Vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na profesora je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.

Predpokladaný termín nástupu:  1. 7. 2015

Podmienky podania prihlášky :

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 15. mája 2015 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.