Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  812 43 Bratislava, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave vypisuje v zmysle § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s Vnútorným predpisom STU číslo 2/2014 výberové konanie na obsadenie miesta:

  • tajomníka fakulty

Požiadavka na obsadenie funkcie tajomníka fakulty:
- dĺžka praxe minimálne 10 rokov po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a z toho minimálne 5 roky praxe ako riadiaci pracovník vo verejnoprávnej inštitúcii.

Ďalšie kvalifikačné predpoklady:
- skúsenosti v oblasti ekonomickej, tvorby a sledovania rozpočtu, uzatvárania zmluvných vzťahov,
- počítačová gramotnosť,
- znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania uchádzači predložia do 2. júna 2014 na oddelenie ľudských zdrojov FEI STU, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava spolu s profesným životopisom, osobným dotazníkom a overenými dokladmi o vzdelaní.

 


prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
d e k a n