Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosti z oblasti: kybernetiky, informatiky,
- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 1 miesta lektora na Ústav telekomunikácií FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore 5.2.15 Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- minimálna prax v odbore 5 rokov so zameraním na: telekomunikačnú techniku, telekomunikačné vedenia, digitálne komunikácie a digitálne prenosové systémy a siete.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosti a pedagogické skúsenosti z oblasti: matematicko-počítačového modelovania, metódy konečných prvkov, elastostatiky a elastodynamiky a mechaniky kontinua, CAD a CAE podpory a ich praktickej aplikácie,
- karentované vedecké publikácie v odbore výpočtová mechanika a mechatronika,
- skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných projektov a spolupráce s praxou,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborné znalosti a pedagogické skúsenosti z oblasti: modelovania a riadenia mechatronických systémov, informačných a komunikačných technológií,
- vedecké publikácie ( Scopus alebo Web of Science ) v odbore Mechatronika,
- skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných projektov a spolupráce s praxou,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborné znalosti a pedagogické skúsenosti z oblasti: modelovania, riadenia rozpoznávania a vizualizácie procesov a informačných technológií na báze IoT a Big Data,
- vedecké publikácie ( Scopus alebo Web of Science ) vo vednom odbore Mechatronika,
- skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných projektov a spolupráce s praxou,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- odborné znalosti a pedagogické skúsenosti z oblasti: metód automatického riadenia, vnorených mikropočítačov, programovania a FPGA obvodov,
- vedecké publikácie ( Scopus alebo Web of Science ) v odbore Automatizácia a Mechatronika,
- skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných projektov,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.16 Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- minimálne 2 roky praxe v odbore,
- vedecko-výskumná aktivita v odbore,
- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
- schopnosť vyučovať predmety: Úvod do inžinierstva, Systémy automatického riadenia, Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov, Systémy automatického riadenia 3, Autonómne mechatronické systémy,
- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti informačných technológií,
- znalosť prostredí Matlab, Maple, B & R Automation Studio,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.12 Elektrotechnológia a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 3 roky,
- aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
- schopnosť vyučovať predmety Elektrické pohony mechatronických systémov, Pohony a výkonová elektronika, Bezpečnosť v elektrotechnike,
- vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky a z oblasti Elektrotechnológie a materiály,
- účasť na domácich a zahraničných projektoch,
- organizačné schopnosti,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo, prípadne v príbuznom študijnom odbore so zameraním na fyzikálnu chémiu.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- schopnosť a prax vo výučbe fyzikálnych predmetov na technickej univerzite,
- vedecko-výskumná aktivita v oblasti materiálového výskumu s využitím fyzikálno-chemických metód,
- primeraná publikačná činnosť v registrovaných vedeckých periodikách,
- znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka.

Predpokladaný termín nástupu u všetkých odborných asistentov: od 1. 10. 2016

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do 19. septembra 2016  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.