Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Fakulta elektrotechniky a informatiky poskytuje v treťom stupni štúdia nasledovné študijné programy v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky a v externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky:

 • Aplikovaná informatika v študijnom odbore Informatika
 • Elektroenergetika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Elektronika a fotonika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Jadrová energetika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Mechatronické systémy v študijnom odbore Kybernetika
 • Meracia technika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Robotika a kybernetika v študijnom odbore Kybernetika
 • Telekomunikácie v študijnom odbore Informatika
 • Teoretická elektrotechnika v študijnom odbore Elektrotechnika

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium, je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Po absolvovaní je udelený akademický titul: PhD.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Študijné programy

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov pre konkrétny akademický rok je možné nájsť na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570.

Odporúčané študijné plány pre akademický rok 2020/2021 budú zverejnené v priebehu marca 2020.


Harmonogram prijímacieho konania

Termín podania prihlášky: do 31.05.2020
Termín prijímacej skúšky:
   bude upresnený neskôr
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
  bude upresnený neskôr


Spôsob podania prihlášky

Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.

Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. apríla 2020.

                                                                                                                                                                                               Prílohy k prihláške

 1. životopis,
 2. zoznam absolvovaných predmetov v rámci inžinierskeho štúdia so známkami,
 3. notársky overená kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, pri absolventoch STU overená kópia dokladov nie je podmienkou, fotokópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške (inžinierske štúdium), prípadne iné ocenenia, napr. cena dekana, rektora atď.,
 4. stručná predstava riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list),
 5. súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, odborné posudky o tých prácach ak boli vypracované, súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti,
 6. doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

                                                                                                                                                                                          Ukončené VŠ vzdelanie v zahraničí

Každý uchádzač o štúdium (občan SR, aj cudzinec), ktorý absolvoval predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, je povinný doložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.


Témy dizertačných prác

Uchádzač v prihláške uvedie tému dizertačnej práce a meno školiteľa.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021 budú zverejnené najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium.

Vypísané témy dizertačných prác — V aplikácii vyberte: Typ práce: Dizertačná práca => Obmedziť


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2020/2021 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 40 € - štúdium v cudzom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

V prípade nezaplatenia poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bude uchádzačovi doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium študijného programu pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.

Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

V prípade cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Prijímacia skúška

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné podmienky na prijatie, resp. je predpoklad, že ich splnia a ich prihláška obsahuje všetky náležitosti, dostanú pozvánku na prijímaciu skúšku. Prijímacia skúška pozostáva z ústneho overenia vedomostí uchádzača v danej oblasti (téme dizertačnej práce) a overení jeho predpokladov na úspešné štúdium v danom odbore.

Rámcový obsah skúšky:

 1. zhodnotenie študijných výsledkov inžinierskeho/magisterského štúdia,
 2. zhodnotenie účasti žiadateľa vo vedeckovýskumnej činnosti,
 3. preverenie motivácie žiadateľa pre vedeckú prácu,
 4. preverenie znalosti daného odboru a prerokovanie témy

Skúšobná komisia zoradí uchádzačov podľa predpokladov na úspešné štúdium.

Prijatí budú uchádzači s najlepšími predpokladmi podľa plánovaných počtov pre jednotlivé študijné programy.


Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete na stránke http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717.


Štipendium

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium.

Okrem toho môže byť študentovi jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch a motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností. Podmienky na priznávanie a poskytovanie motivačných štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.


Poplatky za štúdium

Štúdium v dennej forme je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent v dennej forme štúdia je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.