Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Dovoľujeme si upozorniť študentov, ktorí majú požičanú študijnú literatúru z Knižnice FEI na zimný semester, že termín vrátenia, príp. predĺženia výpožičnej lehoty je:

TERMÍN VRÁTENIA: do 12. februára 2021

Proces upomínania a poplatky z omeškania

Prvé prekročenie výpožičnej lehoty – I. upomienka (upozornenie mailom)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní 
Sadzba: 0,70 € za dokument

Druhé prekročenie výpožičnej lehoty – II. upomienka (upozornenie mailom)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní 
Sadzba: 1,30 € za dokument

Tretie prekročenie výpožičnej lehoty – III. upomienka (písomné upozornenie)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní
Sadzba: 1,70 € za dokument

Štvrté prekročenie výpožičnej lehoty – Pokus o zmier (písomné upozornenie)

Lehota na vyrovnanie záväzkov: 15 kalendárnych dní
Sadzba: 3,30 € za dokument

Súdne konanie

****************************************************************************

Poplatky za upomienky výpožičiek z Knižnice FEI treba uhrádzať bankovým prevodom.

Banka: Štátna pokladnica
IBAN:
SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky:
SPSRSKBA

Variabilný symbol : 039120