Prejsť na obsah
Knižnica FEI
OBSAH A VYSVETLIVKY
Časopisy zo SR    
Časopisy z ČR    
Zahraničné časopisy    
       
POUŽITÉ SKRATKY:    
ISSN medzinárodné štandardné číslo seriálu 
PER periodicita ročne    
ODBER skratka ústavu / pracoviska, ktoré časopis odoberá
       
KÓDY KRAJÍN:    
B Belgicko PL Poľsko
HR Chorvátsko ROK Kórea
D Nemecko RUS Rusko
GB Veľká Británia SLO Slovinsko
NL Holandsko USA Spojené štáty americké
       
SKRATKY ÚSTAVOV A PRACOVÍSK:    
       
D-BOZaPO Dekanát, referát bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej ochrany
D-EO Dekanát, ekonomické oddelenie  
D-OVVČ Dekanát, oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a zahraničných stykov
D-PGO Dekanát, pedagogické oddelenie  
D-PSO Dekanát, oddelenie personálne a ekonomiky práce
D-SD Dekanát, sekretariát dekana   
D-STF Dekanát, sekretariát tajomníka
IKAL Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
KFEI Knižnica FEI    
TIŠ Technologický inštitút športu
ÚAMt Ústav automobilovej mechatroniky
ÚE Ústav elektrotechniky    
ÚEAE Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
ÚEF Ústav elektroniky a fotoniky  
ÚIM Ústav informatiky a matematiky
ÚJFI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
ÚMIKT Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
ÚRK Ústav robotiky a kybernetiky
VS Výpočtové stredisko    
       
POZNÁMKA:    
Zahraničné časopisy zvýraznené tučným písmom sú dostupné online s plnými textami z domény IP adries FEI STU.