Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii docent Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

     Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU  v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Automatizácia na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický titul docent v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • aktívna vedecko-výskumná práca v oblasti inteligencie so zameraním na číslicové spracovanie obrazov a rozpoznávanie vzorov,
 • znalosť anglického jazyka.
 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná matematika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá :

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1, Matematika 2 a Diskrétna matematika,
 • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

 • splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 7. novembra 2014 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.