Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Pravidlá štúdia doktorandských študijných programov stanovuje Študijný poriadok STU - Časť piata.

Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na STU 

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia. Činnosť odborovej komisie študijného odboru doktorandského štúdia určuje  Smernica rektora č. 5/2021 – SR Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

 

Študijné voľno doktoranda v dennej forme štúdia

 

Dokumenty

 

Študijné programy

 

Písomná práca k dizertačnej skúške / dizertačná práca v cudzom jazyku

Dizertačná skúška

Obhajoba dizertačnej práce

Informácie pre študentov súvisiace so: